ochrana osobných údajov - likvidácia AZBESTU, likvidácia ETERNITU, STERCHY - KROVY. Likvidujeme azbest v exteriéri aj v interiéri.

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

ochrana osobných údajov

Vážení zákazníci,

ochrana osobných údajov našich zákazníkov je pre nás dôležitá, a z tohto dôvodu Vás chceme informovať akým spôsobom obchodná spoločnosť ASTANA, s.r.o., so sídlom Uherova 2909/29, 058 01 Poprad, IČO: 46 157 701, zapísanej v Obchodnom registri   Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 24386/P, postupuje pri spracúvaní osobných údajov svojich zákazníkov.

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „nariadenie GDPR“), príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj ďalšími právnymi predpismi.

Nariadenie GDPR bližšie upravuje práva dotknutých osôb pri spracúvaní osobných údajov.
V našej obchodnej spoločnosti pôsobí zodpovedná osoba (tzv. dataprotectionofficer), ktorá je Vašim kontaktným bodom pre zodpovedanie akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov alebo prijatia a vybavenia žiadostí dotknutých osôb.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby sú nasledovné:

zodpovednaosoba@astana.sk
 
Copyright 2017. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky